Slavnostní otevření nové stálé expozice Vlastivědného muzea Kyjov

Kdy: 26/06/2020, 19:00 - 23:00

Kategorie:


Po třech letech stavebních prací a instalací nových stálých expozic se v pátek 26. června 2020 otevřou prostory kyjovského zámečku, aby opět přivítaly své návštěvníky.

Bývalé stálé expozice pocházely ze 70. let 20. stol. a přestaly již vyhovovat moderním muzejním výstavnickým trendům. Také samotná budova zámečku nutně potřebovala revitalizaci. Nejvíce je patrná zevní úprava: opadávající sgrafita, která v roce 1911 vytvořil akademický malíř Jano Köhler, byla zrestaurována a budova dostala nový „kabát“ a „čepici“. Vyměněná okna získala novou barvu tak, aby barevně ladila se sgrafity. Na muzejním dvoře zmizel nepůvodní přístavek, který o kousek dál nahradila exteriérová výtahová šachta s plošinou, čímž se budova stává bezbariérovou. Nová dešťová kanalizace a další sanační opatření mají zabránit pronikání vlhkosti do budovy. Prokouklo také nádvoří muzea – dláždění navazuje na to současné před přístavbou muzea, je bezbariérové a za budovou čeká pro návštěvníky otevřený depozitář, kde jsou pod přístřešky umístěny rozměrné sbírkové předměty: velké pražiče na kávu z bývalého obchodu na náměstí, čert na vyorávání brambor, stroj na motání provazů z dílny kyjovského provazníka Ctibora Bayera atd. Prozatím je zájemci uvidí v nálezovém stavu, ale připravuje se jejich konzervování, aby se mohly představit ve své kráse. Pokud bude návštěvník z prohlídky unaven, může si odpočinout na venkovních lavičkách.

Největší změny, pro veřejnost během rekonstrukce neviditelné, ale probíhaly uvnitř budovy. Bylo nutno odstranit všechny omítky a na několika místech se muselo provést sponkování potrhaného zdiva. Změnilo se dispoziční řešení některých místností, snížila se podlaha v místnosti určené pro archeologickou expozici v 1. patře, aby se zde mohly nainstalovat pochozí hroby Langobardů. Zvláštní metodou tzv. škrábání cidlinou se ručně rekonstruovaly a nátěrem ošetřovaly původní trámové stropy v etnografické expozici. Stávající schodiště z přízemí do prvního patra a podlahy na chodbách prošly úpravou a ošetřením, ve všech místnostech se pokládaly nové parkety. V přízemí přibyla recepce a přestavby se dočkalo také sociální zázemí. S tím pochopitelně souvisela i výměna rozvodů vody a odpadů. Aby návštěvníci i zaměstnanci muzea nestrádali v zámečku v zimních měsících chladem, o to se postará nové topení.

A nyní k tomu, co bude návštěvníky nejvíce zajímat, a to jsou stálé expozice. V přízemí se hned za recepcí ocitnou v přírodě. Instalace tří biotopů představuje faunu Kyjovska. Muzejní exponáty jsou provázeny projekcí a zvukovou kulisou. Doplňující informace k jednotlivým živočichům poskytuje infostánek s dotykovými obrazovkami. Tyto infostánky jsou ostatně instalovány v každé z expozic. Historická část, na niž se ve staré expozici nedostalo, zaujímá další čtyři místnosti v přízemí. Provází návštěvníka dějinami Kyjova od 16. stol. až do období mezi dvěma světovými válkami. Dostáváme se do prvního patra. To z části obsadila archeologická expozice prezentující nález langobardského pohřebiště, které objevili archeologové Masarykova muzea na místě současného Kauflandu v Kyjově. Čeká zde několik překvapení, které nebudeme zatím prozrazovat. Část rozlohy prvního patra patří expozici etnografické. Setkáte se zde hned s několika krojovými typy z oblasti Kyjovska i Ždánicka, s hospodářským nářadím a dalšími předměty, které se používaly ať už v rámci hospodářského nebo zvykoslovného roku.

A co všechno tyto změny stály a kdo všechno se podílel na financování celé rekonstrukce? Investorem stavby bylo Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, které získalo dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionální operačního programu (IROP) a část z příspěvku, který poskytl muzeum zřizovatel – Jihomoravský kraj. Jelikož je budova zámečku majetkem města Kyjova a muzeum ji užívá na základě nájemní smlouvy, zajistilo město zpracování kompletní projektové dokumentace stavby a vydání stavebního povolení. Na spolufinancování stavební části projektu se podílelo částkou ve výši téměř 1,5 mil. korun. Celkové náklady na stavební část činí zhruba 13,5 mil., náklady na expozice asi 9 mil. korun.

Nyní tedy už čekáme jen na návštěvníky. Slavnostní otevření nových expozic je pro veřejnost připraveno na pátek 26. června 2020 od 19 do 23 hodin. Na shledání s vámi se těší pracovníci Vlastivědného muzea v Kyjově.

Mgr. Blanka Pokorná